Hogy jutott Ruth Bethlehembe?

1. És lőn azon napokban, amikor a bírák bíráskodának, éhség lőn a földön. És elméne egy férfi a Júda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék: ő, meg a felesége, és a két fia.
2. A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naómi; két fiuk neve pedig Mahlon és Kiljon, efrataiak, a Júda Betleheméből valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.
3. Meghala pedig Elimélek, a Naómi férje, és marada ő és az ő két fia,
4. Akik moábita leányokat vőnek feleségül; az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Ruth. És ott lakozának közel tíz esztendeig.
5. Meghalának ők is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is, és marada az asszony az ő két fia és férje nélkül.
6. Felkele azért ő és az ő menyei, és ő visszatére Moáb mezejéről, mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret.
7. És kiméne arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére,
8. És monda Naómi az ő két menyének: Menjetek, térjetek vissza, ki-ki az ő anyjának házához! Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal és énvelem!
9. Adja az Úr tinektek, hogy találjatok nyugodalmat, ki-ki az ő férje házában! És megcsókolá őket, és ők nagy fennszóval sírának.
10. És mondák neki: Bizony, mi veled együtt térünk a te népedhez!
11. Naómi pedig mondá: Térjetek vissza, leányaim! Miért jönnétek énvelem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének?
12. Térjetek vissza, leányaim! Menjetek, mert én már vénebb vagyok, semhogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem; még ha ez éjjel férjhez mennék is és szülnék is fiakat:
13. Ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztatnátok-e magatokat miattuk, hogy férjhez ne menjetek? Ne, édes leányaim! Mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze.
14. Azok pedig nagy fennszóval tovább sírának. És Orpa megcsókolá az ő napát, Ruth azonban ragaszkodék hozzá.
15. Ő pedig monda: Íme, a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után!
16. Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled! Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.
17. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is! Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled!
18. Mikor pedig látá, hogy erősködik vele menni, nem szóla neki többet.
19. És menének mind a ketten, míg Betlehembe érkezének. És lőn, hogy mikor Betlehembe érkezének, megmozdult az egész város miattuk, és mondák: Nemde nem Naómi ez?
20. És ő monda nekik: Ne hívjatok engem Naóminak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a Mindenható!
21. Többedmagammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engem az Úr; miért hívnátok hát engem Naóminak, holott az Úr ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engem.
22. Így tért vissza Naómi, és vele a moábita Ruth, az ő menye, aki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Betlehembe az árpaaratás kezdetén.