Ruth kalászt szed Boáz földjén és kedvet talál előtte

1. Vala pedig Naóminak egy rokona az ő férje után, előkelő, derék ember Elimélek nemzetségéből, neve Boáz.
2. És monda a moábita Ruth Naóminak: Hadd menjek, kérlek, a mezőre, hogy kalászokat szedegessek az után, akinek szemei előtt kedvességet találok! És az monda: Menj, édes leányom!
3. Elméne azért és odaérkezék, szedegete a mezőn az aratók után, és történetesen odatalált Boáz szántóföldjére, aki Elimélek nemzetségéből való volt.
4. És íme, Boáz kijöve Betlehemből, és monda az aratóknak: Az Úr legyen veletek! És ők mondának neki: Áldjon meg téged az Úr!
5. És monda Boáz az ő szolgájának, aki az aratók felügyelője volt: Kié ez a leányzó?
6. És felele a szolga, az aratók felügyelője, és monda: Az a moábita leányzó ez, aki Naómival jött a Moáb mezejéről.
7. Aki mondá: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után! És idejöve, és itt marada reggeltől fogva mind mostanig, és csak éppen most pihent egy keveset a házban.
8. És mondá Boáz Ruthnak: Ugyan hallod-e, édes leányom! Ne menj szedegetni más mezőre és el ne menj innen, hanem menj [mindenütt] szolgálóim után!
9. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk! Íme, meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenek!
10. Akkor ez arcra borula és meghajtá magát a földig, és monda neki: Hogy-hogy találtam [ilyen] kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok?
11. Boáz pedig felele, és monda neki: Bizony, elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te napaddal férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat, és a te anyádat, és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt.
12. Fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél!
13. Ez pedig monda: Találjak kedvességet a te szemeid előtt, uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgálóleányaid közül.
14. És az evésnek idejekor szóla neki Boáz: Jer ide, és egyél a kenyérből, és mártsd be a te falatodat az ecetes [lébe]! És ő leüle az aratók mellé. És pergelt gabonát nyújtott neki, és evett, s jóllakott, sőt, még hagyott is.
15. Azután felállott, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak, mondván: A kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt!
16. Sőt, húzogassatok ki neki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt!
17. És ő szedegete a mezőn mind estig, és kicsépelé, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa.
18. És felvevé, és beméne a városba, és napaasszonya látá, amit ő szedegetett. Aztán elővevé, és odaadá neki, amit meghagyott, minekutána jóllakott vala.
19. És monda neki az ő napaasszonya: Hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áldott legyen, aki rád tekintett! És elbeszélte az ő napaasszonyának, hogy kinél munkálkodott, és monda: Annak a férfiúnak a neve, akinél ma munkálkodtam: Boáz.
20. És monda Naómi az ő menyének: Áldott legyen ő az Úrtól, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól! És Naómi monda neki: Közelvalónk nekünk az a férfiú; legközelebbi rokonaink közül való ő.
21. És szóla a moábita Ruth: Még azt is mondta ő nekem: Menj [mindenütt] az én munkásaim után, amíg csak el nem végzik az én egész aratásomat!
22. És monda Naómi Ruthnak, az ő menyének: Jó, édes leányom, hogy az ő szolgálóival jársz, ne is találjanak téged más mezőn!
23. Így járt ő [mindenütt] a Boáz szolgálói után, szedegetve, míg az árpaaratás és búzaaratás bevégződött; és az ő napaasszonyával lakott.