Boáz elveszi Ruthot és házassága megáldatik. Dávid nemzetségi táblázata

1. Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És íme, arra ment az a legközelebbi rokon, akiről Boáz beszélt vala, és monda neki: Jer csak, ülj ide, atyafi! És az odament és leüle.
2. Ekkor ő maga mellé vett tíz férfiút a város vénei közül, és monda: Üljetek ide! És azok leülének.
3. És ő monda a legközelebbi rokonnak: Azt a darab szántóföldet, mely a mi atyánkfiáé, Eliméleké volt, eladja Naómi, aki hazajött a Moáb mezejéről.
4. Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mondván: Vedd meg az itt ülők előtt és az én népemnek vénei előtt! Ha megváltod, váltsd meg; és ha nem váltod meg, jelentsd ki előttem, hogy tudjam, mert rajtad kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok utánad. És az monda: Én megváltom.
5. És monda Boáz: Amely napon megveszed a szántóföldet Naómi kezéből, akkor a moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet támassz a megholtnak az ő örökségében.
6. A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magamnak, hogy el ne veszessem a magam örökségét; váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, mert én nem válthatom meg!
7. Ez vala pedig [a szokás] régen Izraelben, a megváltás és cserélés alkalmával, minden dolognak megerősítésére: A férfi lehúzta az ő saruját és odaadta felebarátjának, és ez volt a bizonyság Izraelben.
8. Monda annak okáért a legközelebbi rokon Boáznak: Vedd meg magadnak! És lehúzta a saruját.
9. És monda Boáz a véneknek és az egész népnek: Ti vagytok tanúi ma, hogy megvettem mindent, ami Eliméleké volt, és mindent, ami Kiljoné és Mahloné volt, Naómi kezéből,
10. [Sőt], a moábita Ruthot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasszak a megholtnak az ő örökségében, és ki ne vesszen a megholtnak neve az ő atyjafiai közül és az ő helységének kapujából. Tanúk vagytok ma.
11. És monda az egész nép, mely a kapuban vala és a vének: Tanúk vagyunk! Tegye az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy, olyanná, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették fel Izrael házát, és gyűjts vagyont Efratában, és szerezz nevet Betlehemben!
12. És a te házad legyen, miként a Pérec háza – akit Támár szült Júdának – abból a magzatból, amelyet az Úr adánd neked ettől az asszonytól!
13. Elvevé annak okáért Boáz Ruthot, és lőn az neki felesége, és beméne hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogana az ő méhében, és szült fiút.
14. És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj, emlegessék az ő nevét Izraelben!
15. És legyen ő a te lelkednek megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyed szülte őt, az, aki téged szeret, és aki többet ér neked hét fiúnál.
16. Ekkor megfogá Naómi a gyermeket, és ölébe vevé, és dajkája lőn annak.
17. A szomszédasszonyok pedig nevet adtak neki, mondván: Fia született Naóminak, és nevezték az ő nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a Dávid atyjának.
18. És a Pérec nemzetségei ezek: Pérec nemzé Hesront,
19. Hesron pedig nemzé Rámot, és Rám nemzé Amminádábot,
20. Amminádáb pedig nemzé Naássont, és Naásson nemzé Sálmónt,
21. Sálmón pedig nemzé Boázt, és Boáz nemzé Obedet,
22. És Obed nemzé Isait, Isai pedig nemzé Dávidot.