Felsőség iránt engedelmesség, mindenki iránt szelídség

1. Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden cselekedetre készek legyenek,
2. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt!
3. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.

Az újjászületés fürdője

4. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
6. Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által,
7. Hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Különböző tanítások, megbízások és üdvözletek

8. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek cselekedetekkel elöl járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
9. A balgatag vitatkozásokat azonban, és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást, és a törvény felől való harcokat kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.
10. Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld,
11. Tudván, hogy az ilyen romlott és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
12. Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba, mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
13. A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk!
14. Tanulják meg pedig a mieink is, hogy cselekedetekkel járjanak elöl a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.
15. Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket hitben! Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.