A királyokról írt második könyv

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Királyok II. könyve
A királyokról írt második könyv

1. fejezet

1-8 Izráel ország. Akházia betegsége
9-15 Illés kértére tűz száll le a mennyből
16-18 Akházia halála

2. fejezet

1-18 Illés az égbe ragadtatik
19-25 Elizeus meggyógyítja a jerikói vizet és megátkozza a bétheli gyermekeket

3. fejezet

1-27 Izráel ország. Jórám országlása és Josafát a júdabeli királlyal együtt a moábiták ellen vívott háborúja

4. fejezet

1-7 Elizeus megsokasítja az özvegy olaját
8-37 Elizeus fiút igér a Sunemitának és feltámasztja azt a halálból
38-44 Elizeus ártalmas ételt tesz egészségessé és kevésből sokakat jól tart

5. fejezet

1-19 Elizeus meggyógyítja a siriabeli poklos Naámánt
20-27 Elizeus Géházit poklossággal bünteti kapzsiságáért

6. fejezet

1-7 A fejsze úszik
8-23 A siriaiak vaksággal veretnek meg
24-33 Éhinség Samariában

7. fejezet

1-20 Elizeus másnapra bőséget jövendöl Samariának, a mi a siriaiaknak az Úr által csodálatosan történt futása után be is következik

8. fejezet

1-6 Hogyan segíti Elizeus a Sunemitát a hét évi éhség előtt és után
7-15 Hazáel király Siriában
16-24 Júda országa. Jórám
25-29 Akházia

9. fejezet

1-37 Izráel ország. Jéhu királlyá kenetvén megöli Jórámot, Akháziát és Jézabelt

10. fejezet

1-17 Jéhu kiirtja Akháb családját, barátkozik Jonadábbal
18-36 Jéhu kiirtja a Baál imádását, de nem az egyéb bálványozást

11. fejezet

1-21 Júda ország. Athália zsarnoksága. Joás királlyá lesz, Athália megöletik

12. fejezet

1-16 Joás országlása. A templom kijavítása
17-21 Hazáel hadjárata Jeruzsálem ellen. Joás megöletik

13. fejezet

1-13 Izráel országa. Joákház
14-25 Elizeus jövendölése halálos ágyán. Holtteste halottat támaszt.

14. fejezet

1-22 Júda országa. Amásia és Azária királyok
23-29 Izráel országa. A másik Jeroboám király

15. fejezet

1-7 Júda ország. Azária vagy Uzziás
8-12 Izráel ország. Zakariás
13-16 Sallum
17-22 Menáhem
23-26 Pekája
27-31 Péka, Az assiriai fogság kezdete
32-38 Júda ország. Jótám király

16. fejezet

1-20 Akház király

17. fejezet

1-6 Izráel országa. Hóseás, utolsó király
7-23 Az assiriai fogság Izráel büntetése az Istentől való elszakadásáért
24-41 A samaritánusok eredete

18. fejezet

1-37 Júda országa. Ezékiás király

19. fejezet

1-34 Ezékiás imádkozik. Ézsaiás szabadulást igér
35-37 Az assiriaiak csodálatos leveretése. Sénakherib elvész

20. fejezet

1-11 Ezékiás betegsége és életének meghosszabbítása
12-21 Ezékiás hiúsága a babilóniai követek előtt és halála

21. fejezet

1-18 Manassé király
19-26 Amon király

22. fejezet

1-7 Jósiás király
8-13 A törvénykönyv megtaláltatik
14-20 Hulda próféta asszony

23. fejezet

1-3 Jósiás megújítja a népnek Istennel való szövetségét
4-20 Jósiás eltörli a bálványimádást
21-30 Jósiás páskha ünneplése, halála
31-33 Joákház
34-37 Joákim

24. fejezet

1-7 Joákim
8-17 Joákin. Jeruzsálem megszállása Nabukodonozor által. A babilóniai fogság kezdete
18-20 Sédékiás

25. fejezet

1-21 Jeruzsálem feldúlása, babilóniai fogság
22-26 Gedália helytartót megöli Izmáel
27-30 Joákin kegyelmet nyer a babilóniai királytól

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro