Az Apostolok Cselekedetei

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Apostolok Cselekedetei
Az Apostolok Cselekedetei

1. fejezet

1-14 Előszó. Krisztus mennybemenetele
15-26 Mátyás apostollá választása

2. fejezet

1-13 A Szentlélek kitöltetése. Nyelvadomány
14-41 Péter prédikácziója Jézusról, a Messiásról
42-47 Jeruzsálemi gyülekezet

3. fejezet

1-10 Csodatétel a sántán
11-26 Péter bizonyságot tesz Krisztusról és megtérésre int

4. fejezet

1-22 Péter és János fogsága, vallástétele a főtanács előtt és szabadon bocsáttatása
23-31 A hívők imája
32-37 A hívők benső közössége

5. fejezet

1-16 Anániás és Safira
17-33 Az apostolok fogsága és kiszabadulása
34-42 Gamáliel tanácsa

6. fejezet

1-7 Hét diakonus. A gyülekezet nevekedése
8-15 István bevádoltatása

7. fejezet

1-60 István első vértanú prédikácziója, elragadtatása és halála

8. fejezet

1-4 Saul az anyaszentegyházat pusztítja
5-25 Filep Samáriában prédikál. Simon a varázsló.
26-40 A szerecsenországi főkomornyik megtérése

9. fejezet

1-31 Saul megtérése és első élményei Damaszkuszban és Jeruzsálemben
32-43 Péter meggyógyítja Éneást és feltámasztja Tábithát

10. fejezet

1-48 Kornéliusz és háza népe Péter által megtér és megkeresztelkedik

11. fejezet

1-18 Péter igazolja pogányokkal való társalkodását
19-26 Az evangélium kiterjesztése Antiókhiára. Keresztény_nevezet
27-30 Gondoskodás a júdeai keresztényekről éhség alkalmával

12. fejezet

1-17 Jakab halála. Péter kiszabadulása
18-25 Heródes vége

13. fejezet

1-12 Pál első térítő útja. Ciprusban prédikálja az evangéliumot
13-52 Pál a pisidai Antiókhiában prédikál

14. fejezet

1-28 Pál működése és élményei Ikóniumban, Lisztrában, Derbében; visszatérés Antiókhiába

15. fejezet

1-35 Apostolok gyűlése és végzése, hogy a pogányokból lett hívőkre a törvény jármát ne tegyék
36-41 Pál második térítői útja

16. fejezet

1-12 Pál Timótheust magához veszi, az evangéliumot Ázsiából Európába hozza
13-40 Pál élményei Filippiben; Lidia és a börtönőr megtér

17. fejezet

1-9 Pál Thesszalonikában tanít
10-15 Pál Béreában tanít
16-34 Pál Athénben tanít

18. fejezet

1-17 Pál Korinthusban
18-22 Pál Efézuson át Jeruzsálembe és Antiókhiába tér vissza
23-28 Pál harmadik térítői útjára indul. Apollós Efézusban

19. fejezet

1-22 Pál Efézusban
23-40 Demeter ötvös lázadása

20. fejezet

1-6 Pál tovább utazik Macedóniába és Görögországba, majd ismét Kisázsiába
7-16 Pál feltámasztja Eutikhust
17-38 Pál búcsúja az efézusi gyülekezet véneitől

21. fejezet

1-26 Pál Milétusból Jeruzsálembe utazik
27-40 Pált a templomban elfogják és a római táborba (kastélyba viszik

22. fejezet

1-30 Pál elmondja a zsidóknak megtérése történetét

23. fejezet

1-11 Pál a főtanács előtt, Farizeusok és sadduczeusok miatta meghasonlanak. Az Úr szól hozzá
12-35 Gyilkos terv Pál ellen, mely meghiúsul az ő Czézáreába vitele által

24. fejezet


25. fejezet

1-12 Pál Festus tiszttartó előtt a császárra appellál
13-27 Pált Agrippa zsidó király elé állítják

26. fejezet

1-32 Pál igazolja magát Festusz előtt és Agrippa király előtt. Mindketten beismerik ártatlanságát

27. fejezet

1-44 Pált fogolyképen Rómába viszik. Hajótörés és menekülés. Megérkezés Melitára (mai Málta

28. fejezet

1-6 Barátságos fogadtatás Melitán (most Málta
7-10 Pál csodatétele
11-31 Pál megérkezése és prédikálása Rómában

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro