A Máté írása szerint való Szent Evangélium

Kecskeméthy István: Biblia (1931, 2009) fordítás

Fejezetcímek

Máté Evangéliuma
A Máté írása szerint való Szent Evangélium

1. fejezet

1-17 Krisztus nemzetségi táblázata
18-25 Krisztus fogantatása, neve, születése

2. fejezet

1-12 Keleti bölcsek
13-15 Krisztus Egyiptomba menekülése
16-18 Heródes gyermekgyilkossága
19-23 Jézus visszatérése és Názáretben lakása

3. fejezet

1-12 János megtérést prédikál
13-17 János megkereszteli Jézust

4. fejezet

1-11 Jézus a Sátántól kisértetik
12-17 Jézus megkezdi tanítói hivatalát
18-22 Jézus elhívja első tanítványait
23-25 Jézus minden betegséget gyógyít

5. fejezet

1-16 Hegyi beszéd. Kik a boldogok. A tanítványok méltósága és kötelessége.
17-48 A törvény igazi betöltése

6. fejezet

1-18 Alamizsna, könyörgés, bőjtölés
19-34 Óvás a világias lelkülettől

7. fejezet

1-6 Szeretetlen ítélgetésről
7-12 Az ima erejéről
13-29 Isten akaratának teljesítéséről

8. fejezet

1-4 Jézus bélpoklost gyógyít
5-13 Jézus meggyógyítja a százados szolgáját
14-17 Jézus meggyógyítja Péter napát és más betegeket
18-22 Jézus két tanítványt útbaigazít
23-27 Jézus lecsendesíti a háborgó tengert
28-34 Jézus meggyógyít két ördöngőst

9. fejezet

1-8 Gutaütött
9-17 Máté és Keresztelő János tanítványai
18-26 Jairus leánya és a vérfolyásos asszony
27-34 Két vak meg egy néma
35-38 Jézus tanít és gyógyít, parancsolja, hogy kérjünk lelki aratókat

10. fejezet

1-42 Krisztus kiküldi tizenkét apostolát és hatalmat ad nekik és oktatást

11. fejezet

1-19 Keresztelő János kérdése és Krisztusnak róla való bizonyságtétele
20-24 Jaj a meg nem térő városoknak
25-27 Hálát ad az Atyának
28-30 Hívja a megfáradtakat

12. fejezet

1-21 Krisztus a szombati kalásztépést és gyógyítást védi
22-45 Jézus ördöngőst gyógyít, a farizeusok istenkáromlását feddi és a jelkívánást visszautasítja
46-50 Jézus megmutatja, kik az ő igazi rokonai

13. fejezet

1-52 Hét példázat az Isten országáról
53-58 Jézust hazájában megvetik

14. fejezet

1-12 Keresztelő János fejvétele
13-21 Jézus megvendégel ötezer férfit
22-33 Jézus a tengeren jár és a sülyedő Pétert felemeli
34-36 Jézus mindenkit meggyógyít, a ki hozzá ér

15. fejezet

1-20 Emberi rendelések elvetése
21-28 A kananeus asszony meghallgattatik
29-31 Betegek gyógyulása
32-39 Négyezer férfi jól tartása

16. fejezet

1-12 A farizeusok jelkívánása és kovásza
13-20 Péter vallástétele és a kulcsok
21-28 Jézus először jelenti szenvedéseit. Krisztus követése

17. fejezet

1-13 Krisztus megdicsőülése
14-21 A kórságos meggyógyítása
22-23 Jézus másodszor jelenti szenvedéseit
24-27 A templomadó

18. fejezet

1-14 A gyermekies lelkületről. Botránkozásról
15-20 A kulcsok hatalma
21-35 Békülékenység. Példázat az adós szolgáról

19. fejezet

1-12 Házassági elválás
13-15 Jézus megáldja a kis gyermekeket
16-30 A gazdag ifjú

20. fejezet

1-16 Példázat a szőlőmunkásokról
17-19 Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
20-28 Zebedeus fiai; rangkérdés
29-34 Két vak

21. fejezet

1-11 Krisztus bevonulása Jeruzsálembe
12-17 A templom megtisztítása
18-22 Terméketlen fügefa
23-32 Jézus beszédei a templomban
33-46 Példázat a szőlőmívesekről

22. fejezet

1-14 Példázat a királyi menyegzőről
15-22 Az adópénz
23-33 Feltámadás
34-40 A nagy parancsolat
41-46 Krisztus Dávid fia és ura

23. fejezet

1-39 Feddő beszéd a farizeusok és írástudók ellen. Jeruzsálem nagy bűnei és bűntetése

24. fejezet

1-51 Jeruzsálem elpusztulásáról, Krisztus visszajöveteléről és a világ végéről. Intés vigyázásra

25. fejezet

1-13 Példázat a tíz szűzről
14-30 Példázat a tálentomokról
31-46 Az utolsó ítéletről

26. fejezet

1-5 Utoljára jelenti Jézus szenvedéseit
6-16 Jézus megkenetése Bethániában
17-35 Páska és úrvacsorája
36-46 Gyötrődés a Gecsemáné kertjében
47-56 Júdás árulása
57-68 Jézus elfogatása. Kihallgatás a főpapnál
69-75 Péter megtagadja Jézust

27. fejezet

1-14 Jézus Pilátus előtt. Az áruló Júdás vége
15-26 Jézus és Barabbás
27-56 Jézus megostorozása, csúfolása, felfeszítése és halála
57-66 Jézus temetése

28. fejezet

1-20 Jézus feltámadása. A feltámadottnak megjelenései. Keresztség parancsa

Felhasználás és engedélyek:
A Kecskeméthy-fordítás a kolozsvári Koinónia Kiadó hozzájárulásával olvasható az oldalon.
Koinónia Kiadó Str. Mărginaşă Nr. 42 400344 Cluj-Napoca Romania - http://www.koinonia.ro