Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele

Schlachter-Bibel (1951) fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fejezetcímek

I. Korintus levél
Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele

1. fejezet

1-9 Hála az evangéliumnak Korinthusban való áldásaiért
10-17 Óvás pártoskodástól
18-31 A keresztről való tudományt bolondságnak mondják, de az, Isten hatalma

2. fejezet

1-16 Az apostolok nem akarnak mást, csak Jézus Krisztust, a ki megfeszíttetett

3. fejezet

1-23 Óvás a tanítók miatt való pártoskodástól, mert azok csak szolgák; ura és alapja az üdvösségnek Krisztus

4. fejezet

1-21 Az apostolok tiszte és alacsonysága

5. fejezet

1-13 Fajtalanság fenyítése. Óvás a cégéres bűnösökkel való társalkodástól és azoknak a gyülekezetben való megtűrésétől

6. fejezet

1-8 A törvényszék előtt való perelésről
9-20 Óvás hamisságtól és tisztátlanságtól

7. fejezet

1-40 Házasságról, hajadonságról és özvegységről

8. fejezet

1-13 A bálványoknak áldozott dolgokról,és a keresztény szabadsággal botránkozás nélkül való élésről

9. fejezet

1-23 Mint él az apostol az ő tisztében a keresztény szabadsággal
24-27 Intés a rothadatlan koronáért való küzdelemre

10. fejezet

1-14 Óvás testi elbizakodástól és bálványozástól
15-22 Az úrvacsora Krisztussal való közösség
23-33 A lelkiismeretek kímélése

11. fejezet

1-16 Az isteni tiszteleten illendő magaviseletről
17-34 Utasítás az úrvacsorával méltóképen való élésre

12. fejezet

1-31 A lelki ajándékokról és azoknak hasznáról

13. fejezet

1-13 A szeretet dícsérete (hímnusza)

14. fejezet

1-40 A tanítói adomány és a nyelveken szólás használatáról; az isteni tisztelet szép rendjéről

15. fejezet

1-58 A halottak feltámadásáról

16. fejezet

1-9 Int a jeruzsálemi szegény keresztényeknek való alamizsnaadásra
10-12 Timótheust ajánlja
13-18 Intések
19-24 Üdvözlések és befejezés

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.