Mózes első könyve - A teremtésről

Schlachter-Bibel (1951) fordítás

Fejezetcímek

Mózes I. könyve
Mózes első könyve - A teremtésről

1. fejezet

1-25 A világ teremtése
26-31 Az ember Isten képmása

2. fejezet

1-3 A szombat
4-15 A paradicsom kertjében
16-17 A tiltott fa
18-25 Az asszony teremtetése; a házasság

3. fejezet

1-13 A bűneset
14-19 Átok és ígéret
20-24 Kiüzetés a Paradicsomból

4. fejezet

1-7 Kain és Ábel
8-16 Kain testvérgyilkossága
17-24 Kain nemzetsége
25-26 Séth és Énós

5. fejezet

1-32 Ádám nemzetsége a Séth ágán; a Noéig való pátriárkák

6. fejezet

1-8 Kain és Séth nemzetségének összeházasodása; a bűn eláradása
9-12 Noé
13-22 Isten megjelenti az özönvizet: Noé bárkát épít

7. fejezet

1-10 Noé bémegy a bárkába
11-24 Az özönvíz

8. fejezet

1-14 Az özönvíz vége
15-20 Noé hálaáldozata
21-22 Az Úr ígérete

9. fejezet

1-7 Törvények a megújult világ számára
8-19 Szövetség és szivárvány
20-29 Noé átka és áldása

10. fejezet

1-32 A nemzetek eredete

11. fejezet

1-5 A Bábel tornya
6-9 A nyelvek összezavarodása
10-32 Sém nemzetsége Ábrámig

12. fejezet

1-3 Ábrám elhivatása
4-6 Ábrám Kanaán földjére megy
7-9 Első igéret Ábrámnak
10-20 Ábrám Egyiptomban

13. fejezet

1-13 Ábrám különválik Lóttól
14-18 Ismételt ígéret Ábrámnak

14. fejezet

1-12 Lót rabságra jut
13-18 Ábrám kiszabadítja Lótot
19-24 Melkhisédek megáldja Ábrámot

15. fejezet

1-4 Ábrámnak fiú igértetik
5-6 Ábrám hite
7-21 Isten szövetséget köt Ábrámmal

16. fejezet

1-6 Szárai Ábrámhoz adja Hágárt
7-16 Az elfutott Hágár visszatér. Ismáel születik

17. fejezet

1-8 Ábrám Ábrahámnak neveztetik
9-14 A körűlmetélkedési szövetség
15-18 Szárai Sárának neveztetik
19-22 Izsákot igéri Isten
23-27 Körűlmetélkedés

18. fejezet

1-8 Az Úr látogatása Ábrahámnál
9-15 Izsák újra megigértetik
16-21 Az Úr megjelenti Sodoma vesztét
22-33 Ábrahám közbenjárása

19. fejezet

1-11 Sodoma romlottsága
12-23 Lót menekül
24-29 Sodoma és Gomora elpusztul
30-38 Lót leányainak bűne

20. fejezet

1-13 Abimélek elviteti Sárát
14-18 Sára visszaadatik ajándékokkal egyben

21. fejezet

1-8 Izsák születése
9-21 Hágár és Ismáel elűzetése
22-34 Ábrahám szövetsége Abimélekkel

22. fejezet

1-14 Ábrahám kész feláldozni fiát
15-19 Az igéretek megerősíttetnek
20-24 Nákhor utódai

23. fejezet

1-20 Sára halála és temetése

24. fejezet

1-67 Izsák elveszi Rebekát

25. fejezet

1-6 Ábrahám második házassága
7-11 Ábrahám halála és temetése
12-18 Ismáel nemzetsége
19-28 Ézsaú és Jákób
29-34 Ézsaú eladja elsőszülöttségi jogát

26. fejezet

1-5 Izsák Gérárba megy. Megáldatik
6-11 Rebeka és Abimélek
12-33 Izsák gazdagsága és küzdelmei
34-35 Ézsaú első házassága

27. fejezet

1-40 Jákób csellel elveszi az elsőszülőtti áldást
41-46 Ézsaú Jákób megölését tervezi

28. fejezet

1-5 Jákób Mésopotámiába (Paddan-Arámba) megy
6-10 Ézsaú második házassága
11-17 Jákób égbe érő lajtorját lát
18-22 Jákób fogadást tesz Béthelben

29. fejezet

1-20 Jákób szolgál Lábánnál
21-35 Jákób házasélete

30. fejezet

1-24 Jákób megáldatik gyermekekkel
25-43 Jákób meggazdagszik

31. fejezet

1-21 Jákób hír nélkül elhagyja Lábánt
22-55 Jákób kibékül Lábánnal

32. fejezet

1-2 Jákób angyalokkal találkozik
3-8 Jákób fél Ézsaútól
9-12 Jákób imája
13-20 Jákób ajándékkal akarja kiengesztelni Ézsaút
21-26 Jákób tusakodása
27-32 Jákób Izráelnek neveztetik

33. fejezet

1-16 Kibékülés Ézsaúval
17-20 Jákób letelepszik Sekhem mellett

34. fejezet

1-24 Dína és Sekhem
25-31 A sekhemi vérfürdő

35. fejezet

1-8 Jákób Béthelben
9-15 Ismét Izráelnek neveztetik és megáldatik Jákób
16-21 Rákhel halála
22-26 Jákób fiai
27-29 Izsák halála

36. fejezet

1-43 Ézsaú nemzetsége

37. fejezet

1-11 József álmai
12-30 József eladatik Egyiptomba
31-36 Jákób gyásza

38. fejezet

1-30 Júda bűne

39. fejezet

1-6 József Pótifárnál
7-18 József becsületessége
19-23 József a börtönben

40. fejezet

1-8 József két rab álmát megfejti
9-15 A pohárnok álma
16-19 A sütő álma
20-23 A magyarázat beteljesedik

41. fejezet

1-13 Fáraó álmai
14-36 József magyarázata
37-46 József nagy méltóságra emeltetik
47-57 József gondoskodása

42. fejezet

1-28 József bátyjainak egyiptomi útja
29-38 A hazaérkezés

43. fejezet

1-14 József bátyjai Benjáminnal együtt mennek Egyiptomba
15-24 József szivesen fogadja testvéreit
25-34 József megvendégeli testvéreit

44. fejezet

1-34 József aggodalomba ejti testvéreit

45. fejezet

1-15 József megismerteti magát testvéreivel
16-28 József haza küldi testvéreit atyjáért

46. fejezet

1-7 Jákób Egyiptomba megy
8-27 Izráel fiai
28-34 Hogyan fogadta József Jákóbot

47. fejezet

1-6 A Gósen földét megnyerik a Faraótól
7-12 Jákób a Faraó előtt
13-26 Az egyiptomi szükség
27-31 Jákób halála közeleg

48. fejezet

1-22 Jákób megáldja Efraimot és Manassét

49. fejezet

1-28 Jákób áldása tizenkét fiára
29-33 Jákób végakarata és halála

50. fejezet

1-14 Jákób temetése Hebronban
15-23 József nagylelkűsége
24-26 József halála

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.