Ézsaiás próféta könyve

Schlachter-Bibel (1951) fordítás

Fejezetcímek

Ézsaiás könyve
Ézsaiás próféta könyve

1. fejezet

1-9 Izráel elpártolása és büntetése
10-17 Felhívás, hogy térjenek meg a csak külsőleges istentisztelet helyett
18-31 Igéret és fenyegetés

2. fejezet

1-21 Sionból árad üdv és béke minden népre, előbb azonban eléri a bűntetés a bálványozó Izráelt

3. fejezet

1-28 Ítélet a nép bűnei felett, különösen a nők hiúsága felett

4. fejezet

1-5 A messiási üdvről

5. fejezet

1-7 Példázat az Úr terméketlen szőlejéről
8-30 Isteni ítéletekkel való fenyegetés, kivált ellenséges betöréssel

6. fejezet

1-13 Ésaiás látja az Úr dicsőségét és elhivatik prófétává

7. fejezet

1-9 Jeruzsálem szorultsága a sziriaiak és izráeliták miatt
10-16 Vigasztaló igéret Immánuelről
17-25 Bűntetés az assiriusok által

8. fejezet

1-10 A hívők vigasztalása gonosz időkben
11-22 Intés az élő Istenbe való hitre

9. fejezet

1-7 A Messiás születése, neve, országa
8-21 Ítélet Izráel felett

10. fejezet

1-4 Az igazságtalan bírák büntetése
5-19 Az assirius kevélysége és megaláztatása
20-34 Izráel maradékjának megtérése

11. fejezet

1-9 A Messiás és az ő békeországa
10-16 A nép szétszórtjainak megváltása

12. fejezet

1-6 A megváltottak hálaéneke

13. fejezet

1-22 Jövendölés Babilonnak a Médek által leendő elpusztításáról

14. fejezet

1-23 Izráel megszabadítása. Diadalének a babiloni király romlásáról
24-32 Az Assiriusok és Filiszteusok pusztulása

15. fejezet

1-9 Moábiták elleni jövendölés

16. fejezet

1-14 A Moábiták elleni jövendölés folytatása

17. fejezet

1-11 Damaszkusz elleni jövendölés
12-14 Izráel elleni jövendölés

18. fejezet

1-7 Szerecsenország tisztességet tesz Istennek

19. fejezet

1-15 Egyiptom elleni jövendölés
16-25 Egyiptom egyesülése Assiriával és Izráellel az igaz Isten imádására

20. fejezet

1-6 Jövendölés az Assiriusoknak Egyiptom és Szerecsenország felett való győzelmeiről

21. fejezet

1-10 Babilon ellen jövendölés
11-12 Dúma (Edom) elleni jövendölés
13-17 Arábia ellen jövendölés

22. fejezet

1-14 Jeruzsálemet megostromolják
15-19 Sébna elvettetik
20-25 Eliákim felmagasztaltatik

23. fejezet

1-18 Tirus elpusztul, de ismét felemeltetik Isten dicsőségére

24. fejezet

1-20 Istenítélet a föld felett
21-23 Isten dicsőségének jövendő kinyilatkoztatása a Sionon

25. fejezet

1-5 Az Úr dicsérete
6-12 A népek örömlakomája a Sionon

26. fejezet

1-21 Isten népének hálaéneke és reménye

27. fejezet

1-13 A világhatalmak megalázása, Izráel összegyűjtése

28. fejezet

1-15 Ítélet Efraim és Júda felett
16-22 A drágalátos szegeletkő
23-29 Az Úrnak csodálatos tanácsa

29. fejezet

1-8 Jeruzsálem szorongattatik és megmenekül
9-16 A nép megvakíttatik
17-24 Csodálatos átalakulás

30. fejezet

1-17 Jaj azoknak, kik Egyiptomhoz menekülnek!
18-26 Jó azoknak, kik az Úr erejében bíznak!
27-33 Ítélet Assiria felett

31. fejezet

1-9 Egyiptom segedelme semmit érő. Az Úr győzi le az Assiriusokat

32. fejezet

1-20 Isten népének boldog állapota az igazságos Király alatt, előzetes büntetések után

33. fejezet

1-24 Az Isten panaszkodó népének megigértetik az ellenségek pusztulása, a bűnösök rettegésére, a hívők örömére

34. fejezet

1-17 Isten büntetése népének minden ellenségén, különösen az Edomitákon

35. fejezet

1-10 Isten népének dicső állapota a kiállott szenvedések után

36. fejezet

1-22 Az Assiriusok megszállják Jeruzsálemet

37. fejezet

1-38 Az Assiriusok hada Ezékiás imájára egy éjszaka levágatik

38. fejezet

1-22 Ezékiás halálos betegsége, meggyógyulása és hálaéneke

39. fejezet

1-8 Ezékiás hiúságáért büntetéssel fenyegettetik

40. fejezet

1-11 Az Úr eljön népe megváltására
12-31 Az Úr a hasonlíthatatlanul hatalmas és dicső

41. fejezet

1-29 Isten elhívja Szolgáját, a nyomorultaknak vigaszul, a pogányoknak megszégyenítésül

42. fejezet

1-25 Isten Szolgája (a Messiás) szelidségében a pogányok világossága és az elvakult nép vezetője

43. fejezet

1-28 Isten megváltja népét, a mint megigérte, és megbocsátja annak vétkét tisztán kegyelemből

44. fejezet

1-5 A kegyelem lelkének kitöltése
6-20 A bálványozás hiábavalósága
21-28 Izráel megkegyelmezése és megváltása

45. fejezet

1-25 Círus a Mindenható eszköze a bálványozók megalázására és Izráel megszabadítására

46. fejezet

1-13 A babilóni bálványok romlása. Izráel üdve az ő gondviselő Istenében

47. fejezet

1-15 A dölyfös és babonás Babilon romlása

48. fejezet

1-22 Isten felhívása az ő keménnyakú népéhez, hogy az ő kegyelmes megváltását higyje és neki engedelmeskedjék

49. fejezet

1-13 Isten Szolgája a pogányoknak világossága, Izráelnek üdve
14-26 Sion az ő könyörülő Istenével vígasztalódjék

50. fejezet

1-11 Izráel a saját bűnei miatt vettetett el, az Úr Szolgája hozza az üdvösséget

51. fejezet

1-23 Az igazak haza térnek nagy nyomorúságból és öröm van Sionban

52. fejezet

1-15 Sion üdve, békehírnöktől hirdetve

53. fejezet

1-12 Az Úr Szolgájának helyettünk való szenvedése, és dicsősége

54. fejezet

1-17 Isten az egész világon való elterjedést igér az ő népének és biztosítja azt az ő örökkévaló irgalmasságáról

55. fejezet

1-7 Általános meghívás az Isten kegyelmi szövetségébe
8-13 Isten beszéde hatás nélkül nem maradhat

56. fejezet

1-8 Intés kegyességre. A pogányok megtérése
9-12 A rossz lelkipásztorok büntetése

57. fejezet

1-21 Békéjök van az igazaknak még a halálban is, a hitetleneknek nincs békességök

58. fejezet

1-5 Az álszenteskedés büntetése
6-14 Az igaz isteni tisztelet áldása

59. fejezet

1-15 A hitetlen nép romlottsága
16-21 Megváltó igértetik

60. fejezet

1-18 Sion dicsősége. A pogányok megtérése
19-22 Az Úr az ő népének örökkévaló világossága

61. fejezet

1-11 Evangélium a Messiás kegyelemmel teljes eljöveteléről

62. fejezet

1-12 Sion jövendő dicsősége

63. fejezet

1-6 Az Úr eltapodja az ellenségeket
7-14 Emlékezés régi időkről
15-19 Könyörgés megváltásért

64. fejezet

1-11 Folytatása a megváltásért való könyörgésnek

65. fejezet

1-10 Az Úr felelete: a pogányoknak és Izráel maradékának felvétetése
11-16 Az elpártolt nép büntetése
17-25 Új ég és új föld

66. fejezet

1-4 Képmutatók büntetése
5-24 Az új Jeruzsálem üdve, a legtávolabbi pogányok közt való elterjedése; az utolsó ítélet

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.