A Lukács írása szerint való Szent Evangélium

Schlachter-Bibel (1951) fordítás

Fejezetcímek

Lukács Evangéliuma
A Lukács írása szerint való Szent Evangélium

1. fejezet

1-4 Előszó
5-25 Angyal adja hírül Keresztelő János születését
26-38 Krisztus születését adja hírül Gábriel
39-45 Mária látogatása Erzsébetnél
46-56 Mária éneke
57-66 János születése és körülmetélése
67-80 Zakariás éneke

2. fejezet

1-20 Krisztus születése
21-40 Jézust körülmetélik, bemutatják az Úrnak. Simeon és Anna
41-52 Jézus a templomban tizenkétéves korában. Názáreti ifjúsága

3. fejezet

1-20 Keresztelő János megtérést prédikál, Krisztusról bizonyságot tesz
21-38 Jézus megkeresztelkedése és nemzetségi táblázata

4. fejezet

1-13 Jézus megkisértetik
14-30 Krisztus megkezdi tanítói hivatalát és prédikál Názáretben
31-37 Jézus Kapernaumban prédikál, ördöndőst gyógyít meg
38-44 Jézus meggyógyítja Péter napát és sok beteget

5. fejezet

1-11 Péter csodálatos halfogása
12-16 A bélpoklos meggyógyítása
17-26 A gutaütött meggyógyítása
27-32 Máté elhívatása
33-39 Jézus magyarázata a bőjtről

6. fejezet

1-11 A szombatnapi kalásztépés és a száradt kezű meggyógyítása igazoltatik
12-16 Tizenkét apostol választása
17-49 Krisztus mezei prédikácziója

7. fejezet

1-10 A százados szolgájáról
11-17 A naini özvegy fiáról
18-35 Keresztelő János követei
36-50 A bűnös nő Jézus lábait megkeni

8. fejezet

1-3 Krisztus női követői
4-18 Példázat a magvetőről
19-21 Kik a Krisztus atyjafiai
22-25 A háborgó tenger lecsendesítése
26-39 Ördöngős meggyógyítása
40-56 Jézus feltámasztja Jairus leányát, meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt

9. fejezet

1-9 A tizenkét apostol kiküldetése
10-17 Ötezer férfi jóltartása
18-27 Péter vallástétele. Jézus először jelenti szenvedéseit
28-37 Jézus megdicsőülése
38-45 Ördöngős meggyógyítása. Jézus másodszor jelenti szenvedéseit
46-50 A tanítványok rangvitája
51-56 A tanítványok hevessége
57-62 Jézus követése

10. fejezet

1-20 A hetven tanítvány kiküldetése és visszajövetele
21-24 Jézus hálaimája
25-37 Példázat az irgalmas samaritánusról
38-42 Mária és Mártha, egy a szükséges dolog

11. fejezet

1-13 Krisztus imádkozni tanít
14-28 Jézus néma ördögöt űz ki
29-36 Jónás jele
37-54 Feddő beszéd a farizeusok és írástudók gonoszsága és képmutatása ellen

12. fejezet

1-12 Óvás képmutatástól és kishitűségtől
13-34 Óvás telhetetlenségtől és aggódástól
35-53 Intés vigyázásra és békességre
54-59 Idők jelei

13. fejezet

1-9 Jézus megtérésre intő beszéde a galileaiak megöletéséről
10-17 Tizennyolcz esztendős betegség meggyógyítása szombatnapon
18-30 Példázatok és beszédek Isten országáról
31-35 Heródes áskálódásai. Fájó sóhajtás Jeruzsálem felett

14. fejezet

1-6 Vízkóros meggyógyítása szombatnapon
7-14 Intés alázatosságra és jótékonyságra
15-24 Példázat a nagy vacsoráról
25-35 Önmegtagadás

15. fejezet

1-32 Példázat az elveszett juhról, drakhmáról, és a tékozló fiúról

16. fejezet

1-18 Példázat a hamis sáfárról
19-31 A gazdagról és Lázárról

17. fejezet

1-10 Botránkozások; megbocsátás; hit; cselekedetek
11-19 Tíz bélpoklos meggyógyítása
20-37 Isten országának eljövetele

18. fejezet

1-8 Hamis bíróról és özvegy asszonyról
9-14 A farizeus és a vámszedő imája
15-17 Jézus magához hívja a gyermekeket
18-30 A gazdagság veszélyei
31-34 Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
35-43 Vak meggyógyítása

19. fejezet

1-10 Zákeus
11-28 Példázat a gírákról (rev. minákról
29-40 Jézus bevonulása Jeruzsálembe
41-44 Jézus sír Jeruzsálem felett
45-48 Jézus megtisztítja a templomot

20. fejezet

1-8 Jézus teljhatalmát védi
9-19 Példázat a gonosz szőlőmívesekről
20-26 Az adófizetésről
27-40 Halottak feltámadásáról
41-44 Krisztus Dávidnak fia és ura
45-47 Óvás az írástudóktól

21. fejezet

1-4 A szegény özvegy két fillére
5-38 Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásáról és az ő eljöveteléről

22. fejezet

1-6 Júdás Krisztus elárulja
7-23 Húsvéti bárány és úrvacsorája
24-38 A tanítványok nagyravágyása
39-46 Jézus szenvedése az Olajfák hegyén
47-53 Elfogatás
54-62 Péter megtagadja Jézust
63-71 Jézus szenvedése Kajafás előtt

23. fejezet

1-12 Krisztus szenvedése és megcsúfoltatása Pilátus és Heródes előtt
13-25 Jézus elítéltetése
26-32 Jézus a fájdalomútján
33-49 Jézus megfeszíttetése és halála
50-57 Jézus temetése

24. fejezet

1-12 Krisztus feltámadása
13-35 Jézus megjelenik az Emmausba menő tanítványoknak
36-49 Jézus megjelenik az apostoloknak
50-53 Jézus mennybe menetele

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.