A Márk írása szerint való Szent Evangélium

Schlachter-Bibel (1951) fordítás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fejezetcímek

Márk Evangéliuma
A Márk írása szerint való Szent Evangélium

1. fejezet

1-45 Jézus Krisztus Keresztelő János által hirdettetvén és megkereszteltetvén megkísértetik, prédikál, tanítványokat választ, betegeket gyógyít

2. fejezet

1-12 A gutaütöttről
13-17 Máté elhívatása
18-22 A bőjtről
23-28 Kalásztépés szombatnapon

3. fejezet

1-6 Jézus szombatnapon meggyógyítja a száradt kezűt
7-12 Jézus meggyógyít sok ördöngőst
13-19 Jézus kiválasztja a tizenkettőt
20-30 Jézus feddi a farizeusokat Szentlélek elleni káromlásért
31-35 Jézus megmondja, kik igazán az ő rokonai

4. fejezet

1-34 Példázatok Isten országáról
35-41 A tenger lecsendesítése

5. fejezet

1-21 Jézus csodatétele az ördöngőssel
22-43 Jézus meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt és feltámasztja Jairus leányát

6. fejezet

1-6 Jézust megvetik Názáretben
7-13 Az apostolok kiküldetése
14-29 Keresztelő János fővétele
30-44 Az ötezerek jóltartása
45-52 Jézus a tengeren jár
53-56 Sok beteg meggyógyul

7. fejezet

1-23 Jézus óv emberi rendelésektől
24-30 Jézus meggyógyítja a kananeus asszony leányát
31-37 Jézus siketnémát gyógyít

8. fejezet

1-10 A négyezerek megvendégelése
11-21 A farizeusok jelkívánása. Óvás a farizeusok és Heródes kovászától
22-26 A vak meggyógyítása
27-30 Péter vallástétele
31-38 Jézus először jelenti szenvedéseit

9. fejezet

1-13 Krisztus megdicsőülése
14-29 Ördöngős néma meggyógyítása
30-32 Jézus másodszor jelenti szenvedéseit
33-50 Rangkérdés. Alázatosság és a kicsinyek gondja ajánltatik. Óvás botránkoztatástól

10. fejezet

1-12 Házassági elválásról
13-16 Jézus megáldja a kis gyermekeket
17-31 A gazdag ifjú
32-34 Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit
35-45 Zebedeus fiai
46-52 Bartimeus

11. fejezet

1-10 Krisztus bevonulása Jeruzsálembe
11-26 Jézus megátkozza a fügefát, megtisztítja a templomot, hitre, imádkozásra és bocsánatkészségre int
27-33 Jézus teljhatalmát védi

12. fejezet

1-12 Példázat a szőlőmívesekről
13-17 Az adófizetésről
18-27 Kérdés a feltámadásról
28-34 Kérdés a legnagyobb parancsról
35-37 Krisztus Dávidnak Fia és ura
38-40 Óvás az írástudóktól
41-44 A szegény özvegy két fillére

13. fejezet

1-37 Jézus beszéde Jeruzsálem pusztulásról és az ő dicsőséges eljöveteléről. Óvások és intések, kivált vigyázásra

14. fejezet

1-11 Krisztus megkenetése Bethániában
12-31 Páska, és az úrvacsora szereztetése
32-42 Gyötrődés a Gecsemáné kertjében
43-54 Jézus elfogatása
55-65 Kihallgatás, vallomás és szenvedés Kajafás előtt
66-72 Péter bűne és bűnbánata

15. fejezet

1-19 Jézus Pilátus előtt. Elítéltetés, tövises koronája
20-41 Jézus kereszthalála
42-47 Jézus temetése

16. fejezet

1-8 Krisztus feltámadása
9-13 A feltámadt Krisztus megjelenései
14-18 Keresztség parancsa

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.