Fejezetcímek

Zsoltárok könyve
Zsoltárok könyve

1. zsoltár

1-6 ELSŐ KÖNYV: A kegyesek boldogsága. Az istentelenek boldogtalansága

2. zsoltár

1-12 Jövendölés a Krisztus országáról és ellenségei felett való diadaláról

3. zsoltár

1-9 Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben

4. zsoltár

1-9 Dávid esteli imája, tele bízó hittel az ellenségekkel szemben. Isten megszégyeníti a jó barátok kishitűségét

5. zsoltár

1-13 Dávid reggeli imája, tele bizalommal, hogy az igazságos Isten megsegíti őt istentelen ellenségei ellen

6. zsoltár

1-11 Bűnbánati ének testi és lelki szenvedések közt. Reménység az Úr segedelmében

7. zsoltár

1-18 Az igazságos Isten megmenti az igaz-szívű Dávidot az igazságtalan ellenség ellen

8. zsoltár

1-10 Istennek a teremtésben nyilvánuló nagysága. Az emberfiának alacsonysága és méltósága

9. zsoltár

1-21 Hálaének az ellenségtől lett szabadulásért és további segítség kérése

10. zsoltár

1-18 Panasz, hogy az ellenség kevélységével szembe késik az Isten segedelme, és könyörgés az elnyomottak megmentéséért

11. zsoltár

1-7 Ellenségeitől való szorongattatásai közt Dávid az Úrban bízik

12. zsoltár

1-9 Panasz a kegyesek fogyása és az istentelenek elhatalmazása miatt. Bizalom az Isten segedelmében

13. zsoltár

1-6 A késedelmező segítség után való vágy az ellenség nyomása alatt. Isten jóságába bízó remenység

14. zsoltár

1-7 Fohász az embereknek általános romlottságából való megváltásért

15. zsoltár

1-5 Ki marad meg Istennél?

16. zsoltár

1-11 Az Úr Szentének szép öröksége és halálból való kiszabadulása

17. zsoltár

1-15 Az igaznak könyörgése a hatalmas és gazdag ellenségek álnokságától való szabadulásért

18. zsoltár

1-51 Csodálatos szabadításért való hálaadás és bizalom az Istennek erős segedelmében

19. zsoltár

1-15 Isten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Könyörgés bűnbocsánatért és bűn ellen való oltalomért

20. zsoltár

1-10 A nép könyörgése királyáért háborús időben

21. zsoltár

1-14 Hálaének az Isten által a királynak adott jókért és győzelmekért

22. zsoltár

1-32 Az Igaznak szenvedései és dicsősége (Krisztus szenvedéseiről szóló zsoltár)

23. zsoltár

1-6 A jó pásztor

24. zsoltár

1-10 A dicsőség királyának bevonulása

25. zsoltár

1-22 Könyörgés Isten oltalmáért, kegyes vezetéséért és bűnbocsánatért

26. zsoltár

1-12 Könyörgés az ártatlannak szabadulásáért

27. zsoltár

1-14 A veszedelem napján is az Úrban van elrejtve Dávid

28. zsoltár

1-9 Könyörgés az istentelenektől való szabadulásért. A meghallgattatásért hálaadás

29. zsoltár

1-11 Isten dicsősége a zivatarban

30. zsoltár

1-13 Dávid hálaéneke életének megmentéséért

31. zsoltár

1-25 A reménység meg nem szégyenít

32. zsoltár

1-11 A bűnbocsánat-nyerés boldogsága

33. zsoltár

1-22 Isten mindenható jóságának dicsérete

34. zsoltár

1-23 Bíztatás az Isten segedelmének dicséretére és istenfélelemre

35. zsoltár

1-28 Könyörgés rosszakaratú ellenségektől való szabadulásért

36. zsoltár

1-13 Panasz az istentelenek miatt. Isten jósága a kegyesek iránt

37. zsoltár

1-40 Az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket

38. zsoltár

1-23 Dávid panasza szenvedések és ellenségeskedés által való nehéz megpróbáltatásai közt. Könyörgés segedelemért

39. zsoltár

1-14 Türelmes hallgatásra való elhatározás az emberi gyarlóságra való tekintettel. Könyörgés isteni vigasztalásért

40. zsoltár

1-18 A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik

41. zsoltár

1-14 Betegségben való panaszkodás kárörvendő ellenségek és hűtlen barátok miatt

42. zsoltár

1-12 MÁSODIK KÖNYV: A szent hely után való óhajtozás idegen földön

43. zsoltár

1-5 Folytatás

44. zsoltár

1-27 Panasz, hogy Isten elvetette az ő népét

45. zsoltár

1-18 Dicsérő ének az Isten Felkentjére és annak menyasszonyára

46. zsoltár

1-12 Erős vár a mi Istenünk

47. zsoltár

1-10 Isten király

48. zsoltár

1-15 Sion öröme a háború idején Isten által lett szabadulás felett

49. zsoltár

1-21 A hitetlenek szerencséje halálukkal véget ér

50. zsoltár

1-23 Az igazi hálaáldozat

51. zsoltár

1-21 Dávid bűnbánati imája

52. zsoltár

1-11 A kegyesnek vigasztalódása, mikor a rágalmazó bántja

53. zsoltár

1-7 Fohász az embereknek általános romlottságból való megváltásáért

54. zsoltár

1-9 Könyörgés szabadításért

55. zsoltár

1-24 Könyörgés a hamis atyafiak ellen. Vigasztalódás Istenben

56. zsoltár

1-14 Könyörgés az üldözések közt vígasztalásért

57. zsoltár

1-12 Dávid segedelemért könyörög. Isten jóságának dicsérete

58. zsoltár

1-12 Isten bíró még e földön!

59. zsoltár

1-18 Isten segítségéért való ima a rosszakaratú leselkedések ellen

60. zsoltár

1-14 Ima háborús időben

61. zsoltár

1-9 Szorongatott király imája

62. zsoltár

1-13 Csendes reménység Istenben. Az emberek hiábavalósága

63. zsoltár

1-12 Óhajtás Isten után és a szent hajlék után

64. zsoltár

1-11 Dávid könyörgése a rágalmazók ellen isteni oltalomért

65. zsoltár

1-14 Lelki és testi jókért való hálaadása Isten népének

66. zsoltár

1-20 Isten iránti hála népének csodálatos vezetéséért

67. zsoltár

1-8 A minden népekre kiáradt isteni áldás dicsérete

68. zsoltár

1-36 Diadalének

69. zsoltár

1-37 Az Úr Szolgája a legnagyobb szenvedésekben

70. zsoltár

1-6 Dávid könyörgése ellenségei ellen való segedelemért

71. zsoltár

1-24 Könyörgés Isten kegyelméért a hajlott kor küszöbén

72. zsoltár

1-20 Dicséret a béke nagy Fejedelmére és az ő országára

73. zsoltár

1-28 HARMADIK KÖNYV: Megütközése és vigasztalódása a kegyes embernek a hitetlenek szerencséje felett

74. zsoltár

1-23 Az Isten házának pusztulásáról panaszkodván, segítséget kér

75. zsoltár

1-11 Hála Isten iránt, ki a kevélyeket megítéli

76. zsoltár

1-13 A mennyei Bíró dicsérete

77. zsoltár

1-21 Fohászkodás a nyomorúságban; Istennek a nép iránt tanúsított régebbi irgalmasságából merített vigasztalódás

78. zsoltár

1-72 Isten hűsége az ő engedetlen népének vezetésében

79. zsoltár

1-13 Panasz Jeruzsálem elpusztítói ellen

80. zsoltár

1-20 Könyörgés Izráelnek, Isten szőlejének megtartásáért

81. zsoltár

1-17 Az igaz ünneplés

82. zsoltár

1-8 Isten fenyegető szava igazságtalan felsőségek ellen

83. zsoltár

1-19 Könyörgése az Isten népének az ellenség ellen

84. zsoltár

1-13 A szent hajlék után való vágyakozás

85. zsoltár

1-14 A kegyelmet nyert nép könyörgése új áldásért

86. zsoltár

1-17 Nagy nyomorúságban való könyörgés

87. zsoltár

1-7 Sion megdicsőítése a pogányok megtérése által

88. zsoltár

1-19 Könyörgés a kemény kisértetben és halálos veszedelemben

89. zsoltár

1-53 A Dávid házának Isten igéretéből vett vigasztalása

90. zsoltár

1-17 NEGYEDIK KÖNYV: Isten örökkévalósága, a bűnös ember mulandósága. Könyörgés kegyelemért

91. zsoltár

1-16 A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben

92. zsoltár

1-16 Isten dicsérete, ki az istenteleneket megbünteti, a kegyeseket megáldja

93. zsoltár

1-5 Isten országának dicsősége

94. zsoltár

1-23 Könyörgés az Isten népének elnyomói ellen

95. zsoltár

1-11 Isten dicséretére való hívogatás, engedetlenségtől való óvás

96. zsoltár

1-13 Isten országának hirdetése a pogányok között

97. zsoltár

1-12 Sion öröme, hogy Isten a legfőbb Úr minden népek felett

98. zsoltár

1-9 Örömének az Úrnak minden népek között hirdetett nagy szabadításáról

99. zsoltár

1-9 Az Úr országában szentség uralkodik

100. zsoltár

1-5 Hálaének az Isten népe számára

101. zsoltár

1-8 Dávid uralkodók tüköre

102. zsoltár

1-29 Bűnbánó ima Sion helyreállításáért

103. zsoltár

1-22 Istennek a bűnös és gyenge emberek iránt való irgalmasságának dicsérete

104. zsoltár

1-35 Istennek a teremtés munkáiból való dicsérete

105. zsoltár

1-45 Isten dicsérete Izráellel való jótéteményeiért

106. zsoltár

1-48 Hálaének Istennek Izráel minden bűneivel szemben gyakorolt kegyelmességéért

107. zsoltár

1-43 ÖTÖDIK KÖNYV: A megváltottak hálaéneke, a kik nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak

108. zsoltár

1-14 Isten jóságának és hűségének dicsérete. Könyörgés az ellenségen való győzelemért

109. zsoltár

1-31 Az üldözött könyörgése ellenségeinek megbüntetéséért, és hogy hozzá nyomorúságában irgalmas legyen az Úr

110. zsoltár

1-7 Krisztus örök királysága és papsága

111. zsoltár

1-10 Hálaének Istennek testi és lelki áldásaiért

112. zsoltár

1-10 Az istenfélők és könyörületes szívűek boldogsága

113. zsoltár

1-9 Az alázatosokat Isten felemeli

114. zsoltár

1-8 Isten csodatételei népének Egyiptomból való kihozása alkalmával

115. zsoltár

1-18 Egyedül Istené legyen a dicsőség!

116. zsoltár

1-19 Hála és fogadástétel nagy veszélyből lett szabadulásért

117. zsoltár

1-2 Isten dicséretére való felhívás

118. zsoltár

1-29 Az igazak diadalöröme

119. zsoltár

1-176 Isten igéjének dicsősége. (Arany ábécének is neveztetik, mivel a héberben versei nyolcanként egyforma betűvel kezdődnek ábécérendben)

120. zsoltár

1-7 A rágalmazók ellen

121. zsoltár

1-8 Isten az emberek hű őrzője

122. zsoltár

1-9 Jeruzsálem dicsősége

123. zsoltár

1-4 Segítség után való vágyakozás gyalázat és csúfság között

124. zsoltár

1-8 Isten velünk a szükségben

125. zsoltár

1-5 A reménység meg nem szégyenít

126. zsoltár

1-6 Sion foglyainak szabadulása

127. zsoltár

1-5 Emberé a munka, Istené az áldás

128. zsoltár

1-6 Az istenfélők házán áldás van

129. zsoltár

1-8 Izráel nyomorgatói meg fognak szégyenülni

130. zsoltár

1-8 Bűnbocsánatért való könyörgés

131. zsoltár

1-3 Hívő lelki alázatossága

132. zsoltár

1-18 Isten igéreteire hivatkozó könyörgés Dávid házáért

133. zsoltár

1-3 A testvéri egyetértés áldása

134. zsoltár

1-3 Éjjeli dicséret a templomban

135. zsoltár

1-21 Isten mindenhatósága, a bálványok tehetetlensége

136. zsoltár

1-26 Isten örök jóságának és csodáinak dicsérete

137. zsoltár

1-9 A babiloni foglyok keserve

138. zsoltár

1-8 Hálaének Istennek a szükségben nyújtott segítségéért

139. zsoltár

1-24 Isten mindentudóságáról és mindenütt jelenvalóságáról

140. zsoltár

1-14 Könyörgés a csalárd ellenség tőrétől való szabadulásért

141. zsoltár

1-10 Könyörgés, hogy Isten őrizzen meg minden gonosztól

142. zsoltár

1-8 Isten segedelméért való fohászkodás nagy szorongatásban

143. zsoltár

1-12 Könyörgés Isten szabadításáért és vezetéséért

144. zsoltár

1-15 Isten oltalmát és áldását kéri népe számára

145. zsoltár

1-21 Isten kegyelme és igazsága az ő országában

146. zsoltár

1-10 Isten örök hűsége

147. zsoltár

1-20 Isten testi és lelki áldásainak dicsérete

148. zsoltár

1-14 Egész világ Istent dicsérje!

149. zsoltár

1-9 Sion dicsérd az Urat!

150. zsoltár

1-6 Minden lélek dicsérje az Urat!

Felhasználás és engedélyek:
A Schlachter-Bibel (1951) fordítás közkincs (public domain). Szabadon hozzáférhető, másolható, felhasználását nem védi szerzői jog.