Pál Apostolnak Filemonhoz írt levele

Vulgata Editionis fordítás
1